GeoGemeente Putten op de kaart    
Putten
Basisregistraties
Bodem
Historie
Infra en verkeer
Landbouw
Milieu
Natuur
Recreatie

Putten op de kaart

De kaarten in deze groep zijn specifiek samengesteld ten behoeve van geogemeente, en zijn vooral gebaseerd op lokaal interessante informatie. De kaarten in de groep Putten zijn opgedeeld in een aantal onderdelen:
 • Putten Algemeen. Geeft een kaart met een overzicht van de straatnamen van Putten en de achtergrondinformatie van elke straatnaam, een kaart met een aantal historische foto's van Putten en een kaart met een aantal gebouwnamen op basis van de kadastrale kaart van Putten van 1852.
 • Kloostergoed ed. Geeft kaarten van historische boerderijnamen weer per eigenaar: Wildforstergoed, Werden, St Marie, Jufferenstift Elten, Herengoederen en Abdinckhof.
 • Arkemheen. Kaarten van de polder Arkemheen, gebaseerd op het boek Arkemheen te velde. Geeft onder andere een overzicht van de bodemsamenstelling, hydrologie en dijkverplaatsing, achtergrond informatie hierover.
 • Putten Monumenten. Een kaart met daarop de 98 rijksmonumenten van Putten met achtergrondinformatie van elke monument.
 • Kadaster 1832. In 1832 werd de eerste complete kadastrale kaart van Nederland gepubliceerd. Op basis van de situatie van 1832 zijn een aantal kaarten gemaakt die specifiek inzicht geven in de situatie van toen: de kavels, de wegen in 1832, verdeling van het gebruik van de kavels, de maalschappen, classificering van vruchtbaarheid, grootbezitters in het dorp, bezittingen van de adel, perceelwijzigingen tussen 1827 en 1832, bebouwing en de route Putten-Nijkerk voor de aanleg van de Nijkerkerstraat.

Voor de kaart zie Putten

Historie op de kaart

De kaartlagen in de groep Historie geven informatie over:
 • Topotijdreis. Deze website laat zien hoe een bepaald stukje van Nederland er 50, 100 of 200 jaar geleden uitzag. Zo brengt Topotijdreis vrij nauwkeurig in beeld hoe het landschap in 200 jaar tijd is veranderd, hoe steden zijn gegroeid en nieuw land is gewonnen. In topotijdreis zijn de kaarten per jaar te zien, maar de kaarten zijn vaak voor langere periodes niet vernieuwd. Daarin is op GeoGemeente een selectie gemaakt van de jaartallen waarin de kaart is aangepast, van 1815 tot 2012.
 • Andere historische lagen vind je bij Bodem > Bodem door de eeuwen, in de groep Putten, en in de groep Infra en Verkeer > Verkeer.

Voor de kaart zie Historie

Infra en Verkeer op de kaart

Infrastructuur gaat over land- en waterwegen, lucht- en zeehavens en van leidingen voor telefoon, water, gas, electriciteit en riolering.
 • Elektriciteit. De laagspanningskabels, laagspanningsverdeelkasten, middenspannings installatie en onderstations.
 • Verkeer. De verkeersongevallen en het routenetwerk 1575 en 1650. Het routenetwerk is een reconstructie van de belangrijkste doorgaande routes in de aangegeven jaren.

Voor de kaart zie Infra en Verkeer

Landbouw op de kaart

Een overzicht van de grond die voor landbouw in gebruik is (Agrarisch Areaal), een overzicht van de gewassen die worden verbouwd en een overzicht van de voor verzuring gevoelige gebieden van de ecologische hoofstructuur (de Wet Ammoniak en veehouderijbedrijven).

Voor de kaart zie Landbouw.

Milieu op de kaart

De groep bevat kaarten met daarop de geluidsniveaus bij wegen en spoorwegen.

Voor de kaart zie Milieu

Natuur op de kaart

De kaartlagen in de groep Natuur geven informatie over:
 • Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.
 • Nationale Landschappen. De rijksoverheid heeft in de Nota Ruimte 20 Nationale Landschappen aangewezen. Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Het doel is om de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van de Landschappen te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken. In samenhang daarmee dient ook de toeristische betekenis toe te nemen.
 • Natura2000. Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om ruim 200 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee.
 • Nationaal Beschermde Gebieden. Een samenstel van natura2000 gebieden, de nationale parken en het natuur netwerk nederland.
 • De gebieden die in beheer zijn bij Staatsbosbheer
 • Monumentale bomen, dat zijn bomen die zijn opgenomen in het nationale bomenregister vanwege hun ouderdom – meer dan 80 jaar – en hun beeldbepalendheid.
 • Een overzicht van de Inheemse bomen en struiken, zoals beuk en eik.
 • Gebieden aangewezen als Rijksmonumentaal groen. Deze laag bevat parken, tuinen en begraafplaatsen die beschermd zijn als rijksmonument. Er is sprake van een monument als dze in het Rijksmonumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt bijgehouden.
 • Groen Erfgoed. Die zijn landschapselementen waarin autochtone bomen en struiken voorkomen van vóór 1850.

Voor de kaart zie Natuur

Recreatie op de kaart

Deze groep bestaat uit twee onderdelen:
 • Fietsen. De landelijke fietsroutes en de fietsknooppuntenroutes.
 • Wandelen. De wandelroutes van Staatsbosbeheer, van de NS, streekpaden, lange afstandsroutes en klompenpaden.

Voor de kaart zie Recreatie